24 luty 2018

run4gold

 

Run4Gold będzie pierwszym takim biegiem na terenie całego powiatu a także Kotliny Kłodzkiej. Bieg przewiduje trasę około 8 km z przeszkodami naturalnymi jak pokonywanie podbiegów z linami, ostrych zbiegów  oraz przeprawy korytem rzecznym.

GO

regulamin

 

I. CEL IMPREZY:

 1. Propagowanie wśród dorosłych, dzieci i młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Zachęcanie społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności przez osoby  starsze, młodzież i dzieci.

3. Łączenie biegania z dobrą zabawą w postaci biegu survivalowego.

4. Propagowanie zdrowego współzawodnictwa przy jednoczesnym solidaryzowaniu się biegaczy na trasie przez pomoc przy pokonywaniu przeszkód.

5. Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych.

 

II. ORGANIZATOR:

 

BTN AZYMUT Marta Adamiak

Ul. Złota 9

57-250 Złoty Stok

NIP 887 17 45 204

 

III. UCZESTNICTWO:


1. W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat lub za pisemną zgodą rodziców młodzież w wieku 16-18 lat.
2. Osoby w wieku 16-18 lat po dokonaniu rejestracji zobowiązane są do kontaktu mailowego w celu uzyskania oświadczenia dla rodziców (opiekunów).
3. Każdy uczestnik musi dokonać zgłoszenia w zakładce ZAPISY, zaakceptować REGULAMIN, podpisać wymagane oświadczenia, uiścić opłatę startową oraz odebrać pakiet startowy.

4. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest stawienie się w wyznaczonej porze  w biurze zawodów i okazanie dokumentu tożsamości podczas odbioru pakietu startowego

5. Do biegu dopuszczone zostaną osoby spełniające wymagania sprzętowe wyszczególnione w niniejszym regulaminie w punkcie (WYPOSAŻENIE BIEGACZA). Weryfikacja spełnienia tego kryterium odbywać będzie się w biurze zawodów w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora.

          

IV. TRASA BIEGU:

1. Dystans 8+ km.

2. Trasa wiedzie nawierzchnią: asfaltem, szutrem, korytem rzecznym, duktami leśnymi oraz podziemnymi korytarzami (wyrobiskami górniczymi ) Kopalni Złota w Złotym Stoku .

3. Trasa zostanie oznakowana taśmami. Oznakowanie będzie tzw. tunelowe oraz punktowe.

4. Trasa zawiera przeszkody.

 

V. ZASADY ZAPISÓW:


1. Zapisów dokonujemy w zakładce ZAPISY.
2. Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnik dostaje maila zwrotnego z danymi dotyczącymi płatności.
3. Limit uczestników wynosi 200 osób (liczba ta może ulec zmianie). 
4. Po przekroczeniu limitu osób uprawnionych do startu w zawodach, rejestracja będzie zamknięta .
5. Z uwagi na nietypowy charakter zawodów uczestnicy biegu startują w falach do 20 osób, co 15 minut - pierwsza fala o godzinie 09:00, godzina startu pierwszej fali może ulec zmianie.
6. Podczas rejestracji należy wybrać godzinę startu fali dogodną dla uczestnika - wybór godziny dla organizatora nie jest wiążący .
7. Limit osób przypadających na daną falę jest stały i nie podlega zwiększeniu.
8. Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnik otrzyma instrukcję dotyczącą płatności poprzez stronę www.time-sport.pl.
9. Dopiero dokonanie płatności zapewnia miejsce na liście startowej.
10. Zapisów dokonywać można do dnia 20.02.2018r. (data ta może ulec zmianie).
11. Miejsce w limicie uczestników oraz cenę zapewnia data płatności NIE data rejestracji.

 

VI. OPŁATA STARTOWA:


1. Opłata startowa wynosi:
-  80 zł - start indywidualny – opłaty dokonane w dniach 12.10.2017 – 31.10.2017
- 100 zł - start indywidualny- opłata dokonana w dniach 01.11.2017 - 30.112017
- 115 zł - start indywidualny – oplata dokonana w dniach 01.12.2017 - 31.12.2017

- 130 zł - start indywidualny – opłata dokonana w dniach 01.01.2018 - 31.01.2018

- 145 zł- start indywidualny – oplata dokonana w dniach 01.02.2018 – 20.02.2018

- 160 zł - start indywidualny – oplata dokonana w dniu zawodów.

2. Opłata startowa musi zostać dokonana w ciągu 14 dni od dnia rejestracji, maksymalnie do dnia zakończenia rejestracji (20.02.2018 r.) pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w zawodach.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi - oprócz ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni.

4. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi, można jednak przenieść ją na inną osobę.
5. W przypadku, gdy zawodnik nie weźmie udziału w zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

VII. ŚWIADCZENIA:

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
1. Możliwość wzięcia udziału w biegu, Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje o tego typu sytuacjach zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail oraz zostaną podane na stronach i portalach dotyczących biegu.
2. Zestaw startowy w postaci : bilet wstępu na zawody, pomiar czasu przypisany do zawodnika, pamiątkowa moneta z Kopalni Złota (do własnoręcznego wybicia w mennicy na miejscu), bilet wstępu do Kopalni Złota, Osady Górniczej oraz Sztolni Ochrowej, pakiet upominków i prezentów od sponsorów

3. Pamiątkowy medal – warunkiem jest ukończenie biegu w wyznaczonym limicie czasowym oraz przestrzeganie zasad i regulaminu biegu.
4. Na mecie napój oraz posiłek regeneracyjny.

5. Organizator przewiduje podczas biegu jeden punkt regeneracyjny z napojami zimnym i ciepłym.

 

VIII. ZASADY BIEGU:

 

1. Bieg Run4Gold jest biegiem survivalowym tak zwanym przeszkodowym - połączenie biegu przełajowego z pokonywaniem przeszkód na trasie biegu.
2. Przeszkody dzielimy na:
- naturalne: wzniesienia, pagórki, jary, bagna, zbiorniki wodne, ostre podbiegi i zbiegi,
- sztuczne: ściany, liny, zasieki, rampy i inne.
3. Pokonywanie przeszkód jest integralną częścią biegu.
4. Przy przeszkodach sztucznych znajdują się wyznaczeni i odpowiednio oznakowani Wolontariusze. Niezastosowanie się do poleceń i instrukcji Wolontariuszy może skutkować dyskwalifikacją.
5. Wolontariusze monitorują porządek  na trasie oraz tego, by zawodnicy pokonywali przeszkody zgodnie z ich przeznaczeniem, budową.
6. W przypadku ominięcia przeszkody przez uczestnika biegu, zawodnik zobowiązany jest do wykonania karnego zadania.

7. Karne zadania będą się różnić w zależności od stopnia trudności przeszkody. Informacje o karnym zadaniu będzie posiadał Wolontariusz oddelegowany do danej przeszkody.
8. Przewiduje się: biegowe karne rundy, przysiady z obciążeniem, burpees (prawidłowo wykonane to opad na ziemię, powrót do pozycji stojącej oraz wyskok obunóż w powietrze) oraz inne.
9. Bieg przewiduje odcinki specjalne znajdujące się w podziemnych korytarzach Kopalni Złota, które wymagają dodatkowego wyposażenia zawodnika we własne źródło światła (latarka czołowa).

10. Biegacze zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznej rywalizacji na całej trasie.

11. Uczestnicy pokonują bieg tylko po wyznaczonej trasie i zgodnie z instrukcjami Wolontariuszy Obsługi i Organizatorów. Celowe opuszczenie wyznaczonej trasy, celowe ominięcie przeszkody bez wykonania karnych zadań skutkuje dyskwalifikacją z biegu i nieprzyznaniem medalu.

12. Na trasie mogą być umiejscowione punkty pomiaru czasu, brak odczytu, z któregoś z nich również skutkuje dyskwalifikacją.

13. Dyskwalifikacja równoznaczna jest z nakazem opuszczenia trasy, a tym samym wiąże się z nieukończeniem biegu i nieprzyznaniem medalu.

14. Każde zaśmiecenie trasy zauważone przez Wolontariuszy lub przez współzawodników (po zgłoszeniu do organizatora) będzie skutkowało karnymi 20 burpees.

15. Każdy z zawodników zobowiązany jest do umieszczenia na twarzy (policzki, czoło) czytelnego numeru startowego. W tym celu Organizator zapewnia markery.

 

VIII. OBOWIĄZKOWE I ZALECANE WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW:

 

1. OBOWIĄZKOWYM ELEMENTEM WYPOSAŻENIA KAŻDEGO ZAWODNIKA JEST LATARKA CZOŁOWA!!! (warunek dopuszczenia do biegu, latarki będą weryfikowane na linii startu).

2. Wyposażenie zalecane przez Organizatorów:

- odpowiednie obuwie z uwzględnieniem pory roku,

-odpowiednia odzież z uwzględnieniem aktualnie panujących warunków pogodowych,

-rękawiczki ochronne i inne elementy chroniące ciało np. nakolanniki itp. – według uznania uczestnika.

 

IX. PAKIETY STARTOWE I GODZINY STARTU:


1. Pakiety startowe wydawane będą w czasie i miejscu wyznaczonym przez organizatorów, co zostanie ogłoszone odpowiednio wcześniej na stronie biegu.
2. Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej godzinę przed startem swojej fali.
3. Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego. Odbiór będzie możliwy po okazaniu dokumentu stwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty, paszport). Nie ma możliwości odbioru pakietu za kogoś - nigdy.
4. Uczestnik jest zobowiązany pilnować godziny swojej fali i stawić się w miejscu startu 15 minut przed startem fali na obowiązkowej rozgrzewce.

 

X. POMIAR CZASU:


1. Za pomiar czasu odpowiada firma Time - sport.pl
2. W pakiecie startowym znajduje się zwrotny chip, który umożliwia elektroniczny pomiar czasu. 
3. Zgubienie chipa powoduje dyskwalifikację uczestnika biegu z klasyfikacji oraz zobowiązuje zawodnika do opłaty za zgubiony chip w wysokości 30 zł.

4. Wyniki zostaną podane na stronie organizatora oraz firmy odpowiedzialnej za pomiar czasu.


XI. KLASYFIKACJE:

 

Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Kobiety Open – miejsca I-III,

2. Mężczyźni Open – miejsca I-III,                                

3. Kategorie wiekowe

K20, K30, K40, K50, K60

M20, M30, M40,M50,M60

4. Najlepsza/najlepszy mieszkaniec Złotego Stoku (warunkiem jest aktualny adres zameldowania na terenie miasta i gminy Złoty Stok).

5. Najlepsza/najlepszy mieszkaniec powiatu (warunkiem jest aktualny adres zameldowania na terenie powiatu Ząbkowic Śląskich).

6. Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nie dublują się tzn. zwycięzca kategorii OPEN nie zostanie nagrodzony, jako zwycięzca w żadnej innej kategorii.

7. Mieszkańcy gminy Złoty Stok ze względu na wprowadzenie kategorii: najlepsza/najlepszy mieszkaniec Złotego Stoku, nie będą klasyfikowani w kategorii: najlepsza/najlepszy mieszkaniec powiatu.

8. Kategorie dodatkowe. Zostaną one ogłoszone na stronach Organizatora.

 

XII. NAGRODY:

 

1. Zawodnicy, którzy w ramach klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn, zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają od Organizatora statuetki i nagrody.

2. Zawodnicy zajmujący miejsca I-III w kategoriach wiekowych i innych otrzymują statuetki.
3. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają od Organizatora pamiątkowy medal.
4. W przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców.
5. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w komunikacie na stronie internetowej.
6. Organizator przewiduje pulę nagród przeznaczonych na losowanie po zakończeniu ceremonii wręczania nagród. Losowanie obejmie tylko zawodników znajdujących się na losowaniu.

 

XIII. BEZPIECZEŃSTWO:

 

1. Run4Gold jest biegiem nastawionym na dobrą zabawę, zdrowe współzawodnictwo i propagowanie aktywnego trybu życia, pamiętać należy jednak, że jest to event survivalowy. Uczestnicy imprezy są narażeni na urazy w tym w szczególności w postaci: otarć, zadrapań, zwichnięć, złamań oraz wycieńczenia organizmu w związku z panującymi warunkami pogodowymi.
2. Jako organizatorzy dołożymy starań, aby zostały zachowane zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia ciała i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje wyłącznie po stronie zawodników. Jeżeli zawodnik nie czuje się na siłach pokonać całej trasy lub jakiejkolwiek przeszkody – dla zachowania zdrowia powinien zrezygnować z uczestnictwa w zawodach.
3. Zawody zabezpieczać będzie karetka pogotowia ratunkowego oraz ratownicy medyczni.
4. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki.
5. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami. Osoby w ww. obuwiu nie zostaną dopuszczone do biegu. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika. 
6. Uczestnicy biegu zobowiązani są do wykonywania poleceń służb zabezpieczających oraz Wolontariuszy w zakresie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy.

7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych uczestników zawodów. Istnieje bezwzględny zakaz zachowań mogących spowodować uszkodzenia ciała innych zawodników, a w szczególności popychania, zabiegania drogi. Każdy zawodnik z tego tytułu ponosi wyłączną odpowiedzialność.

9. Każdy zawodnik przystępując do zwodów wskazuje, że jest zdrowy i że  nie  ma żadnych przeciwwskazań medycznych do  jego udziału w biegu.

XIV. DEPOZYT I HIGIENA:


1. Na miejscu imprezy istnieje możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników.
3. Organizator zapewnia przebieralnię i toalety.
4. Organizator zapewnia możliwość korzystania pryszniców (ciepła woda) – dostępne dwa prysznice.

 

XV. DANE OSOBOWE

 

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 

XVI. OCHRONA WIZERUNKU

 

Uczestnicy biegu Run4Gold wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i zniszczone podczas trwania eventu.

4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

5. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ewentualnie poprzez Facebook